Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden, alsook eventuele bijzondere voorwaarden, van Goudinkoop Twente zijn
van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, tenzij Goudinkoop Twente
hier uitdrukkelijk schriftelijk afstand van heeft gedaan. De toepasselijkheid van eventuele algemene,
bijzondere of andere voorwaarden van een wederpartij, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen. Door het kopen van een product in onze winkel verklaart de klant akkoord te gaan
met de algemene voorwaarden van Goudinkoop Twente. Indien een of meerdere bepalingen in deze
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze
voorwaarden volledig van toepassing. Goudinkoop Twente en haar wederpartij zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2. Offerte/Aanvaarding
1. Alle uitingen van Goudinkoop Twente op haar website of in haar catalogi gelden enkel als een
uitnodiging tot het doen van een aanbod zonder dat ze Goudinkoop Twente verbinden.
2. Alle door Goudinkoop Twente uitgebrachte offertes worden steeds gedaan op basis van de op het
tijdstip van de aankoop geldende kostprijsfactoren zoals de stijging en of daling van de edelmetaal
prijs, accijnzen, etc., Indien na de datum van het uitbrengen van een offerte door Goudinkoop
Twente een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge
voorzienbare omstandigheden - is Goudinkoop Twente gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig aan te passen. Goudinkoop Twente behoudt zich het recht voor offertes in te
trekken, voor zover de betreffende offertes nog niet zijn aanvaard door de klant of door deze laatste
niet binnen de 8 dagen werden uitgevoerd.
3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke aanvaarding van de bestelling door
Goudinkoop Twente. Na aanvaarding worden de bestellingen opgenomen in onze planning en
kunnen niet meer worden gewijzigd of geannuleerd dan met toestemming van Goudinkoop Twente.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW.
2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de verkoop geldende
kostprijsfactoren zoals de stijging en of daling van de goudprijs, accijnzen, etc.,
3. Gelet op de kostprijsfactoren zijn de geafficheerd prijzen louter indicatief en binden zij
Goudinkoop Twente niet.
4. Bij de aankoop van goederen door de klant is deze een voorschot van minimaal 10% verschuldigd
op de totale koopprijs. Het saldo dient binnen de 8 dagen betaald te worden op het rekeningnummer
van Goudinkoop Twente. Goudinkoop Twente aanvaardt geen betalingen met kredietkaarten. Op alle
sommen die niet betaald zijn uiterlijk 8 dagen na de betaling van het voorschot, zullen van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten verschuldigd zijn. Voor
particulieren is dit de gewone wettelijke rentevoet, voor ondernemers de rentevoet conform de wet
op de betalingsachterstand in handelszaken. Vanaf datzelfde moment is er van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de overeengekomen verkoopprijs.
5. De overeenkomst komt slechts definitief tot stand zodra Goudinkoop Twente volledige betaling
heeft ontvangen.
6. Indien niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt, heeft Goudinkoop Twente het

recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde
kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs
al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur en in geval van faillissement, procedure van
gerechtelijke reorganisatie, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie
van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt Goudinkoop Twente zich het recht voor om
verdere leveringen op te schorten, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
9. Indien Goudinkoop Twente de koper is, kan er zowel contant betaald worden alsook direct per
bank. Boven de 3.000,00 Euro mag er slechts 10 % van de waarde contant betaald worden met een
maximum van 1.000,00 Euro.


Artikel 4. Levering
1. De leveringstermijn van een besteld artikel bedraagt maximaal 5 werkdagen na de ontvangst van
de totale koopprijs door Goudinkoop Twente. Als het moment van levering wordt beschouwd het
moment dat de goederen op het adres van Goudinkoop Twente, dan wel een ander door
Goudinkoop Twente aangewezen adres, ter beschikking worden gesteld van de koper.
2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding
van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de
overeenkomst in stand laat.
4. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de Goudinkoop Twente van
rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1. Goudinkoop Twente blijft eigenaar van de verkochte goederen tot volledige betaling ervan.
2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.
3. Goudinkoop Twente behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen tot dat
koper voor volledige betaling inclusief de betaling van eerdere leveringen heeft uitgevoerd, dan wel
voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te
bepalen betalingsverplichtingen.


Artikel 6. Klachten en garantie
1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden.
2. Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere
andere klacht, dienen binnen een termijn van 8 werkdagen schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend
aan Goudinkoop Twente ter kennis worden gebracht. Bij overschrijding van dit voorschrift vervallen
alle eventuele verplichtingen van Goudinkoop Twente ter zake.
3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan Goudinkoop
Twente nimmer tot meer verplicht worden dan tot vervanging van de goederen die een gebrek
vertonen (met uitzondering van artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden
omgeruild), dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering
van de met de levering verband houdende factuur. Goudinkoop Twente behoudt zich het recht om
teruggezonden artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan de klant te

retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van Goudinkoop
Twente gebruikt of door uw schuld of nalatigheid beschadigd is.


Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Goudinkoop Twente kan enkel dan aansprakelijk worden gehouden voor schade en vertragingen in
de levering, indien er aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van verkoper.
Andere dan directe schade waaronder winstderving, geleden verlies en gemiste opdrachten komt
niet voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van enige schadevergoeding zal nooit meer bedragen
dan de waarde van de door koper verstrekte opdracht.
2. Behoudens voorgaande aansprakelijkheid, vrijwaart de klant Goudinkoop Twente voor alle
aanspraken van derden die voortkomen of verband houden met de met de klant gesloten
overeenkomst.
3. Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal Goudinkoop Twente nimmer gehouden zijn
schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 8. Ontbinding en opschorting
1. Elke toerekenbare tekortkoming van de klant onder een van de met Goudinkoop Twente gesloten
overeenkomsten, dan wel indien het faillissement van de klant is aangevraagd, dan wel een WCO,
(wet op de continuïteit van de onderneming) of indien Goudinkoop Twente om andere redenen
gronden heeft om aan te nemen dat de klant enige verplichting niet zal nakomen, geeft Goudinkoop
Twente het recht om elke overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te ontbinden,
onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
2. Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen op de koper direct
opeisbaar.


Artikel 9. Overmacht
1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis
tegenover de wederpartij ingeval van overmacht.
2. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. Ingeval
de overmacht langer dan een maand zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst
zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept
tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht.
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Goudinkoop Twente en haar contractanten is het Nederlands
recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waar de zetel van Goudinkoop
Twente is gelegen, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen of betwistingen.

Goudinkoop Twente Goudinkoop Twente